۲۹ اکتبر روز تولد اینترنت

۲۹ اکتبر روز تولد اینترنت

اینترنت توسط مردی به نام رابرت ویلیام تیلر یاهمان باب تیلر، که برای  Advanced Research Projects Agency  وزارت دفاع آمریکا در شهرواشنگتن دی سی کار می کرد شروع شد.

او سه کامپیوتر در دفتر کارش داشت که هریک به یکی از پروژه های متعدد ARPA در ماساچوست،لس آنجلس و منلو پارک وصل بود.

تیلر از اینکه نمی توانست از طریق کامپیوتر با هر سه پروژه امکان ارتباط مستقیم با هم و درمیان گذاشتن اطلاعات با یکدیگر را نداشتند، خسته شده بود.

راه حل تیلر برای این مسئله، که بعدها اولین شبکه کامپیوتر ها شد.Arpanet  نام داشت و اولین ماموریت خود را همان شب در سال ۱۹۶۹ میلادی به نتیجه رساند، زمانی که چارلی کلاین از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس پیام lo  را به بیل دووال در منلوپارک فرستاد. این پیام قرار بود واژه login باشد،اما دستگاه بعد از دو حرف از کار افتاد و نتوانست کلمه را به طور کامل ارسال کند. البته کمتر از یک ساعت بعد آنها توانستند پیام را به طور کامل ارسال کنند.

  ‌  

جا داره به مناسبت روز جهانی اینترنت نگاهی داشته باشیم به کسب کار اینترنتی و اهمیت آن

 

این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر،اینترنت، توسعه جامعه خدماتی به عنوان یکی از سریعترین کسب و کارها از نظر تعداد،سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند.

کسب و کار اینترنتی به فروش محصولات یا خدمات در اینترنت گفته می شود .این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشترفت کرده است.خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می دهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند.

امروزه بیش از ۹۰۰ میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت استفاده می کنند.۶۹ درصد از این جمعیت،در طول ۹۰ روز،دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند.یک سایت اینترنتی،تنها برای فروش محصول یا خدمات به کار نمی رود،بلکه میتواند نقش ها و کارکردهای مختلفی داشته باشد.اگر محصول خاص و منحصر به فردی دارید که در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد،میتوانید با معرفی آن محصول در سایت خود( که البته از پیشگیری های قبل از درمان موثر آن ثبت علامت تجاری می باشد که در آخر نگاه مختصری به آن خواهیم داشت)دیگران را از وجود آن مطلع کنید و از این طریق به اهداف خود دست یابید،زیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن در سراسر دنیا پراکنده اند و این امر می تواند به معنای وجود مشتریان بالقوه برای شما باشد.این نوع بازار هیچ موقع بسته نمی شود.مشتریان شما می توانند به صورت ۲۴ ساعته به اطلاعات کسب و کارتان دسترسی پیدا کنند.شما نیز می توانید هرچند بار با هر فاصله ای که بخواهید،اطلاعات مورد نظرتان را درباره فعالیت ها و فروشگاهتان در صفحات اینترنت جای دهید.مهمتر از آن،شما میتوانید کاتالوگی از محصولات و خدماتتان را همراه تصویر و حتی فیلم در صفحات اینترنت قرار دهید.در این صورت مشتریان بالقوه شما می توانند آن ها را مشاهده کنند و حتی در هر ساعت از شبانه روز،سفارش خرید دهند.

 

ویژگیهای وب سایتها بر رفتار مشتری تـاثیر دارد و ایـن تـاثیر دربـین خـرده فروش ها ومشتریان نهایی بیشتر حـائز اهمیـت اسـت،در نتیجـه علاقـه و توجـه شـرکتهـا بـرای ارائـه ارزشهای بیشتر به مشتری در خرید اینترنتی و برقراری مـدیریت ارتباط با مشـتری افـزایش یافته است.،به ویژه شرکتهایی که درپی حفظ مشتریان موجود و نیز جذب مشـتریان جدیـد هستند، فعالیت های خود را در جهت ارائه و خلق ارزش برای مشتریان مورد نظر خود معطـوف داشته اند و برای انجام این مهم آنها باید درک عمیقی از ابعادی که ارزش مشـتری را در بـر میگیرد، داشته باشند.در تحقیقی که در هتلهای لوکس چهار ستاره و بالاتر ترکیـه انجـام شده است ارتباط مثبت معناداری بین طراحی خوب وب سـایت و برنـد اینترنتـی بـا جـذب،

نگهداری و وفاداری مشتریان وجود داشته است،وب سایتها و برندگذاری اینترنتی به انتقال تصویر برنـد و ارتبـاط بـا مشـتریان بـالقوه و بالفعل موسسات کمک میکند،جلب اعتماد مشتری از نکات کلیدی موفقیت هر کسـب و کار است چراکه رفتار مشتریان برعملکرد شرکت و وب سایت موثر است وتعامـل مشـتری در این زمینه باعث بهبـود وب سایت میشود،به همین دلیل محققین بسیاری به بررسـی وجـوه مختلـف اعتمـاد و صاحبان شرکت ها به ارائه راهکارهای لازم برای افزایش سطح اعتماد مشتریان پرداختـه اند. بر خلاف محققانی که ارزش مشتری را تنها در مقوله هایی چـون قیمـت و کیفیـت در نظـر میگرفتند،وارن کیگان از صاحب نظران علم بازاریابی، معتقد است کـه تنهـا در صـورت تمرکـز منـابع بـر فرصت ها و ایجاد ارزش برای مشتری است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دسـت یافـت. ایجاد وب سایتها از امکانات و فرصتهای جدید است که باید ویژگیهـایی از آن کـه بـرروی مشـتریان اثرگـذار اسـت،شناسـایی شـده و بـه نحـو مطلـوب طراحـی ومـدیریت شـود. از عمده ترین ویژگیهایی که وب سایتها باید داشته باشند مـیتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: نحوه ارائه منوهـا، مـتن همـراه بـا آرم، رنـگ، صـفحهآرایـی، شـکل و وضـوح گرافیکـی همچنین میتوان به فضای مناسب برای انجام عملیات در وب سایت نیز اشاره کرد که همـه

این موارد برای مشتریان مهم بوده اند.

 

 علامت تجاری یا برند

نتایج تحقیقات نشاندهنده آن است کـه برنـد تـاثیر خاصـی بـر روی اداراکـات مشتریان داشته و کیفیت محصولات ، خـدمات و اعتبـار شـرکت تـاثیر گسـتردهای بـر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد .برند میتواند اینترنتی باشد و اثر برنـد اینترنتـی بـر ایجاد ارتباط ووفاداری مشتری به اثبات رسیده است. شرکت اولکر ترکیه برنـد شـکلاتت گادیوا بلژیک را به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار۵۸۰ میلیون یوروخریداری کـرد. ایـن یکـی از خبرهای منتشر شده در مورد فروش یک برند میباشد؛ یک برند یا نام تجاری خـوب بـه اندازهای است کـه در بازارهـای جهـانی بـرای تصـاحب آن تـلاش مـیشـود.

طبـق تعریـف ویکی پدیا برند شامل نام، لوگو، شعار یا طرح، و الگـوی خـاص یـک فـراورده یـا یـک خدمت است. برند به طـور معمـول، از یـک طـرح هنرمندانـه، قلـم مناسـب یـا فونـت زیبـا، رنگ آمیزی و حتـی آهنگـی خوشـایند برخـوردار اسـت و در نتیجه در خـود حامـل ارزش معنوی برای صاحب آن است.

 نام و نشان یک محصول ازنظر مصرف کنندگان جزء مهمـی ازکالاست و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا میافزاید. تعداد قابل توجهی از مشـتریان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایینتری در بازار عرضه شـود،متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت،یک نام و نشان نمیتواند از محتوای سازمانی که در آن ساخته شـده، توسـعه داده شـده یا مدیریت شده مجزا باشد. کارکنان شرکت نیز مجبورند با این نام و نشان زنـدگی کننـد. یـک نام و نشان باید نویـدبخش سـودهـای اقتصـادی و مزایـای احساسـی بـرای خریـداران باشـد. نامسازی را باید هم در بعد محصول و هم در بعد شرکت در نظر گرفت. در بعـد محصـول، هدف مقدماتی فروش و سودآوری است؛ اما در نامسازی شرکت، هـدف مقـدماتی مجسـم کردن ارزش سیستم شـرکت و کمـک بـه افـزایش و ارتقـای فراگیـری نـام شـرکت اسـت. ارزش نامسازی شرکت بر خلاف نامسازی محصول با طرز فکـر سـهامداران و ذینفعـان نیـز ارتباط دارد.نـام خـوب باعـث تـلاش بیشـتر کارکنـان و ارتباط بهتر با مشتریان میشود. البته این امر در صورتی ارزشمند است که برای خریـدار نیـز همین احساس را تداعی کند.

 

اقدامات لازم جهت ثبت برند

 

برای ثبت برند خود می توانید مستقیما به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کنید. اما این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است انجام این کار برای شما اندکی وقت گیر باشد. لازم به ذکر است که در صورتی که جهت ثبت برند از مشاورین مربوطه کمک نگیرید ممکن است لازم باشد که چندین بار برند خود را تغییر دهید که این امر ممکن است برای شما زمان گیر و هزینه بر باشد ، بنابراین بهتر است جهت ثبت برند با مشاورین موسسه حقوقی آفریقا تماس گرفته و سوالات خود را با آن ها در میان بگذارید.

 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. Read our Privacy Policy.

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۲

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *