تمام مطالب دسته بندی: اظهارنامه مالیاتی
عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی

عدم ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی

عدم فعالیت شرکت تحت هر شرایطی باید اظهار شود. بسیاری از مدیران و صاحبان صنایع و مشاغل به دلیلی عدم آگاهی در این زمینه عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اطلاع نمی دهند و مشمول جریمه می شوند. توصیه می شود به دلیل اینکه دچار ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت مالیات و اطلاع اداره مالیاتی از عدم فعالیت شرکت خود نشوید حتما این موضوع را در دستور کار خود قرار دهید. سازمان امور مالیتای به طور ماهیانه آمار شرکت هایی که ثبت شده اند را دارند، بنابراین طبق ماده ۱۸۴ قانون مالیات مستقیم کلیه شرکت ها موظف هستند تمامی تغییرات صورت گرفته در شرکت خود را به اداره امور مالیاتی محل شرکت اطلاع دهند. مراتب عدم فعالیت […]