تمام مطالب دسته بندی: انحلال شرکت
انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود از رایح ترین انواع ثبت شرکت بازرگانی در ایران به حساب می آید که بین انواع آشنایان یا اقوام تشکیل می گردد. همانطور که قبلا هم در مورد شرکت با مسئولیت محدود توضیح داده شد در قانون تجارت طبق ماده ۹۴ اینطور تعریف شده است که این نوع از شرکت بین دو یا چند نفر تشکیل شده است و سهام افراد در شرکت صرفا به میزان آورده آنها می باشد و برای پرداخت دیون شرکت هر یک از افراد به میزان سهام خود مسئول می باشد. در نظر داشته باشید که شرکت های مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۷و ۹۶ قانون تجارت یعنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی شرکا تشکیل شده باشد […]

انحلال شرکت به چه صورت است؟

انحلال شرکت به چه صورت است؟

انحلال شرکت به معنای پایان عمر کاری شرکت می باشد و جمع دارایی از حالت مشاع خارج می گردد و بین اعضا تقسیم می گردد. در صورتی که شرکت بدهی داشته باشد ابتدا طلبکاران سهم خود را برداشت می کنند و سپس الباقی تقسیم می گردد. برای این هف قانون گذار، تصفیه اموال شرکت پس از انحلال را پیش بینی کرده است. قانون گذار در قانون تجارت برخی از موارد برای انحلال شرکت را پیش بینی کرده است. همانطور که ثبت شرکت به خواست افراد و شرکا می باشد، انحلال نیز به خواست شرکا انجام می شود. عناوین زیر تحت عنوان انحلال در قانون تجارت پیش بینی شده است: ۱ انحلال مبتنی بر اراده شرکا ۲ انحلال به سبب از […]